Baneheia-saken – en brannfakkel innenfor norsk strafferett!

Categories Blogg
FOTO: yavannna
https://www.flickr.com/photos/yavannna/

 

Den 13.oktober la Discovery + ut to nye episoder i serien «Baneheia – kampen om sannheten». Her får vi et innblikk i hva som har skjedd etter Viggo Kristiansen ble løslatt og hvor saken står i forhold til videre etterforskning, Vi får også et innblikk i de ulike vurderinger av bevisene saken bygger på.

 

FOTO: Brukt etter tillatelse fra Bjørn Olav Jahr

 

Bjørneboe-dagene i dag presenter Bjørn Olav Jahr sin nye bok «Prosessen mot Viggo Kristiansen». Dette er en svært kontroversiell sak, så arrangør Randi Berge Wandrup har uttalt til Fædrelandsvennen at avgjørelsen har vært svært vanskelig.


«Det måtte jeg gjøre fordi denne saken fremdeles er en stor belastning for byen, og den splitter fremdeles Kristiansand kraftig. Men boka kommer nå enten vi vil eller ikke, og jeg har kommet til at det er i Bjørneboes ånd å ta den opp til diskusjon, sier Randi Berge Wandrup»

Boka til Jahr er en oppfølger til «Drapene i Baneheia. To historier – en sannhet». Denne kom ut i 2017. Etter dette har Viggo Kristiansen avsluttet sin soning, og saken er gjenåpnet. Saken har nå vært etterforsket med full styrke siden midten av februar. Statsadvokaten sier selv at de er nødt til å legge ned et grundig arbeid som avslutningsvis er godt nok til å overbevise allmenheten.

 

FOTO: Brukt etter tillatelse fra Bjørn Olav Jahr

 

Bjørn Olav Jahr lenge jobbet med boka «Prosessen mot Viggo Kristiansen». Den skulle egentlig skulle vært ute 4. oktober. Boka handler primært om tiden etter at Viggo Kristiansen ble endelig dømt for ugjerningene. Boka er forsinka til november, men en del av innholdet blir presentert fredag 15. oktober når Asbjørn Slettemark intervjuer Jahr.

Jeg har siden 2004 vært engasjert i saken, men dette er en sak det har vært svært vanskelig å «stå frem med» synspunkter som underbygger tanken om at rettssystemet har fattet en feil avgjørelse. Jeg personlig er av den oppfatning at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt!

Store deler av den jobben som er gjort i denne saken er gjort av personer på frivillig grunnlag av støttegruppen til Viggo Kristiansen. Den er kommet i stand for å belyse Viggo Kristiansens sak og å dele informasjon om det arbeidet som gjøres opp mot Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Her er nedlagt et enormt arbeid som i stor grad er medvirkende til at Viggo Kristiansen tilslutt fikk saken gjenopptatt i år.  Således er det en imponerende jobb som er gjort av Viggo Kristiansen sin advokater , Viggo Kristiansens støttegruppeBjørn Olav Jahr og Eivind Pedersen som har stått alene blant journalister siden første dag!

Det er med tungt hjerte jeg ikke får deltatt på dette arrangementet, men jeg ser frem til å lese boken og kritikkene som kommer. De to siste episodene i serien «Baneheia – kampen om sannheten» anbefales på det sterkeste.

 

FOTO: Med tillatelse fra Discovery Norways presseside

 

Sakens historikk:

Drapene i Baneheia i år 2000 rystet en hel nasjon. To jenter på 8 og 9 år ble funnet voldtatt og drep. På sensommeren samme året pågrep politiet to menn, Viggo Kristiansen (da 21) og Jan Helge Andersen (da 19) ble siktet for drapene.

Andersen tilsto drapene på jentene i Baneheia, men han forklarte i avhør at det ikke var han som tok initiativet. Til politiet forklarte han at det var Viggo Kristiansen som var hovedmannen, og at han følte seg presset til å utføre handlingene.

Viggo Kristiansen har hele veien nektet straffeskyld. Helt siden pågripelsen har han sagt at han satt i bua si hjemme utenfor huset til foreldrene da jentene forsvant.

Begge to ble dømt for drapene. Andersen fikk tilståelsesrabatt, og ble dømt til 19 års fengsel. Han slapp ut av fengsel etter å ha sonet 14 år. Han lever nå på hemmelig adresse og med ny identitet.

Kristiansen ble dømt til lovens strengeste staff, 21 års forvaring og har helt siden det hevdet sin uskyld. Det er stor uenighet i forhold til om det finnes tekniske bevis mot Kristiansen. Han ble hovedsakelig dømt på bakgrunn av kameraten Jan Helge Andersens vitnemål.

 

FOTO:
Oslo Tinghus, interiør rettssal, Norges lover, riksvåpen.
Berit Roald / NTB scanpix

 

Han har forsøkt å få saken sin gjenopptatt seks ganger. Den syvende gangen Viggo forsøkte å få saken sin gjenopptatt besluttet Gjenopptakelseskommisjonen 18. februar 2021 at straffesaken skal gjenåpnes.

Flertallet sin konklusjon var:

«Et flertall på tre medlemmer er i korthet av den oppfatning at det etter domfellelsen i 2002 er fremlagt nye sakkyndige erklæringer og rapporter som svekker DNA-beviset, og at dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett. Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.»

Saken ble etter gjenopptakelsen besluttet utredet og flyttet fra Statsadvokaten i Agder til Statsadvokaten i Oslo for å få en gjennomgang av personer uten tidligere tilknytning til saken. Statsadvokat Andreas Schei har etter dette hatt hovedansvaret for den videre etterforskningen i Baneheia-saken.

 

FOTO: Anne-Sophie Ofrim, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

 

Den 22. februar begjærte Viggo Kristiansen seg løslatt. Begjæringen ble, av Borgarting Lagmannsrett, ikke tatt til følge, men også her ble det tatt ut dissens.

Et flertall gikk imidlertid imot frifinnelse med følgende begrunnelse:

«Av vesentlig betydning for løslatelsesspørsmålet er, etter lagmannsrettens flertalls syn, hensynet til samfunnsvernet. Viggo Kristiansen er idømt forvaring. Tidsrammen etter forvaringsdommen utløper i år. Kriminalomsorgen har innstilt på at tidsrammen skal forlenges, men påtalemyndigheten har ennå ikke tatt standpunkt til om det skal fremmes slik begjæring.»

Flertallet derimot vurderte saken annerledes.

«Oppsummert finner lagmannsrettens mindretall at kommisjonens avgjørelse om gjenåpning av saken, som innebærer at skyldspørsmålet i Baneheia-saken for Kristiansens del skal behandles på nytt, er en meget tungtveiende grunn som tilsier at videre fullbyrdelse av straffen skal utsettes og Kristiansen løslates, jf. straffeprosessloven § 452 andre ledd. Mindretallet kan ikke se at det foreligger mothensyn av en slik karakter og tyngde at Kristiansen likevel må fortsette straffefullbyrdelsen inntil skyldspørsmålet er endelig avgjort.»

 

FOTO: Andreas Haldorsen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

 

Saken ble av Viggo Kristiansen anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg bestemte at Viggo Kristiansens anke i Baneheia-saken skulle behandles av Høyesterett i avdeling med fem dommere. Partene var innkalt til muntlige rettsforhandlinger i landets øverste domstol hele dagen 17. og halve dagen 18. juni.

Den 31. mai snudde imidlertid Statsadvokaten i Oslo og sendte ut følgende pressemelding:

«Etter en samlet vurdering, der det er tatt i betraktning at saken etter gjenåpningen ikke er endelig avgjort, og der også behovet for samfunnsvern er vurdert, har påtalemyndigheten kommet til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høyesterett og påstå ham løslatt»

Statsadvokatens vurdering om å denne løslatelsen påpeker det faktum at en ikke finner holdepunkter for at Viggo Kristiansen er til fare for samfunnet noe som ikke er i tråd med sakkyndiges vurdering. Mange mener dette er et kraftig signal i saken med tanke på en mulig frifinnelse.

Høyesterett vedtok løslatelsen samme dag med følgende begrunnelse:

«I denne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at Kristiansen må løslates»

Den 1. juni i år ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila landsfengsel etter å ha sonet 20 år for en sak han mener seg uskyldig dømt i.

 

FOTO: Kjetil Ree, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

 

Saken har gjennom de siste månedene vært gjenstand for en grundig etterforskning. Saken har frem til slutten av august hatt en jevn progresjon. Fokus for etterforskningen har vært:

 • DNA bevis
 • Mobil aktivitet
 • Funn ved obduksjon
 • Funn på klærne
 • Observasjoner fra selve funnstedet
 • Vitnemål av personer som var i Baneheia på det aktuelle tidspunktet.

Målet med denne etterforskningen er å kartlegge om det foreligger noe som helst grunnlag for å mene at man er overbevist om at Viggo Kristiansen er skyldig og at dette eventuelt holder til at han vi dømmes i retten. Alternativet er at det bli avsagt en frifinnelse uten rettsbehandling. Det er fortsatt uklart når saken vil være ferdig etterforsker, men det er god grunn til å regne med at det skjer i løpet av de neste månedene.

Politiet hadde lagt opp til avhør av Jan Helge Andersen før sommeren, men valgte å vente i påvente av avklaring rundt nye tekniske undersøkelser i saken. I september skulle disse avhørene gjennomføres, men nok en gang ble disse utsatt uten at det er oppgitt en begrunnelse. Avhør av Viggo Kristiansen er ventet å gjennomføres i oktober.

Viggo Kristiansen selv er klar på at han ønsker saken ført for retten med full bevisførsel for å kunne dokumentere at han er uskyldig dømt!

 

FOTO: Canva
2 kommentarer

2 thoughts on “Baneheia-saken – en brannfakkel innenfor norsk strafferett!

 1. Det er faktisk kun noen timer siden jeg leste igjennom de innleggene jeg har utgitt på egen blogg i anledning denne saken; I tre ‘etapper’ går jeg nemlig fra å åpne opp for muligheten for at Kristiansen KUNNE være uskyldig dømt i forbindelse med innleveringen av den siste gjenopptagelsesbegjæringen, til at jeg er hellig overbevist om hans uskyld i det DNA-prøven ble tatt/innsendt..
  I denne saken har jeg, i likhet med nær sagt alle andre, ikke vært i tvil om at rett dom ble avsagt i denne saken. – I motsetning til Orderud-saken, hvor jeg helt siden domsavsigelsen har gått og ventet på at det begåtte justismord skal komme for en dag.
  For en tid tilbake, kom det nemlig et interessant fellestrekk mellom disse to sakene for en dag, i det det viser seg at samme mann som er gitt hovedæren for Orderud-dommen, er identisk med fyren som ble samme heder til del i Baneheia-saken!.. – En fyr som visstnok har høstet heder og ære i det aktuelle tidsrommet for nettopp det å få folk dømt!
  – Sett i lys av de øvrige opplysningene som fremkom, både i den respektive sekvensen og ellers, så fikk vedkommende et rimelig suspekt skjær over seg, for å si det sånn..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *